Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym świadczeniodawcy. Odmówienie pacjentowi wpisania na nie przez placówkę działającą na podstawie umowy z NFZ jest łamaniem jego praw. Oznacza również niewywiązywanie się z warunków umowy między funduszem a świadczeniodawcą.

Pacjent, który dokonał wyboru placówki, musi zostać wpisany na listę oczekujących i znać termin zabiegu, badania czy operacji. W sytuacji jego zmiany (np. przyśpieszenia) chory jest również o tym informowany.

Skargę na odmowę rejestracji do świadczeniodawcy mającego umowę z funduszem pacjent może zgłaszać do działu skarg i wniosków działających we wszystkich oddziałach NFZ lub do rzecznika praw pacjenta (www.bpp.gov.pl).

Podstawa prawna

Art. 20 – 23 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).