Każdy świadczeniodawca ma obowiązek prowadzić listy pacjentów oczekujących na świadczenie. Nie ma prawa odmówić choremu wpisania na nie.
Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym świadczeniodawcy. Odmówienie pacjentowi wpisania na nie przez placówkę działającą na podstawie umowy z NFZ jest łamaniem jego praw. Oznacza również niewywiązywanie się z warunków umowy między funduszem a świadczeniodawcą.
Pacjent, który dokonał wyboru placówki, musi zostać wpisany na listę oczekujących i znać termin zabiegu, badania czy operacji. W sytuacji jego zmiany (np. przyśpieszenia) chory jest również o tym informowany.
Skargę na odmowę rejestracji do świadczeniodawcy mającego umowę z funduszem pacjent może zgłaszać do działu skarg i wniosków działających we wszystkich oddziałach NFZ lub do rzecznika praw pacjenta (www.bpp.gov.pl).
Podstawa prawna
Art. 20 – 23 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).