Nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia może pracować tylko jako wolontariusz. Nie może prowadzić działalności gospodarczej, pracować na etacie lub zlecenie i czerpać z tych źródeł dochodu.
Nauczyciele ze względu na rodzaj i charakter pracy mają prawo do szczególnych uprawnień. Jednym z nich jest możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. Aby go uzyskać, pedagog musi spełnić pewne warunki.

Szkoła nie odmówi

Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje każdemu nauczycielowi, który spełnia wszystkie następujące wymagania ustawowe:
● zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
● przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole,
● od zakończenia poprzedniego urlopu zdrowotnego nauczyciela upłynął co najmniej rok,
● nauczyciel nie wykorzystał jeszcze 3 lat łącznego urlopu dla poratowania zdrowia,
● nauczyciel przedstawił orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu,
● nauczyciel nie nabył uprawnień emerytalnych.
Nauczycielowi, który spełnia powyższe kryteria, dyrektor szkoły nie może odmówić udzielania takiego urlopu.

Niezbędne badania

Przed podjęciem pracy po urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel musi przejść badania lekarskie. Oznacza to, że dyrektor szkoły ma obowiązek wydać nauczycielowi nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku nauczyciela.
Urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia oraz regeneracji sił nauczyciela.
W czasie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. Jeśli okaże się, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podjął inną pracę – nawiązał stosunek pracy lub wykonuje inną działalność zarobkową, dyrektor szkoły ma obowiązek odwołać nauczyciela z urlopu, określając termin, w którym nauczyciel powinien wrócić do pracy.
Każda bowiem działalność zarobkowa prowadzona przez nauczyciela w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia, także w czasie wakacji, jest sprzeczna z jego celem. Warto zwrócić uwagę, że pojęcie działalności zarobkowej nie jest określone w Karcie nauczyciela – inaczej mówiąc, przepisy nie definiują tego pojęcia. Przed odwołaniem z urlopu dyrektor szkoły musi zatem sam rozstrzygnąć, czy działania podejmowane przez nauczyciela mieszczą się w ramach działalności zarobkowej. Podstawą do odwołania nauczyciela z urlopu zdrowotnego jest uzyskiwanie przez nauczyciela przychodów z tytułu podjętej działalności.

Na urlopie bez firmy

Można zatem przyjąć, iż każda forma działalności, która przynosi nauczycielowi przychody, jest działalnością zarobkową. Wynika z tego, że np. prowadzenie działalności gospodarczej przez nauczyciela jest działalnością zarobkową, a zatem nauczycielowi, który ma zarejestrowaną na siebie taką działalność, nie można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia (art. 73 ust. 7 KN). Z definicji ustawowej wynika, że działalność gospodarcza ma zawsze charakter zarobkowy. Podejmowanie i kontynuowanie działalności zarobkowej w trakcie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela jest zabronione.
Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia może jedynie zostać wolontariuszem, gdyż wolontariat nie jest ani nawiązaniem stosunku pracy, ani podjęciem działalności zarobkowej.
41 lat wynosi średnia wieku nauczyciela pracującego w szkole
not. AR
Podstawa prawna
Art. 73 ust. 7 i art. 91c ust. 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).
Art. 2 pkt 3, art. 42 ust. 1 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lipca 2005 r. (IIPZP5/05).