Wczoraj w czasie połączonego posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej oraz komisji rodziny i polityki społecznej odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z nim ZUS będzie mieć prawo do wymierzenia dodatkowej kary w wysokości 100 proc. niezapłaconych składek wyłącznie firmom. Dodatkowa kara nie będzie jednak zwalniać płatników składek z opłacania zaległych składek za zatrudnionych pracowników. Natomiast osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (czyli samozatrudnieni) za ten sam czyn będą ponosić odpowiedzialność tylko jak za przestępstwo lub wykroczenie w zależności od kwoty zaległości.

Projekt ustawy jest efektem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 listopada 2010 r. (P 29/09 Dz.U. nr 225, poz. 1474). Trybunał w wyroku tym wskazał, że niezgodne z ustawą zasadniczą jest dwukrotne karanie osoby fizycznej za to samo naruszenie prawa.