Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej umieszczony w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich może brać udział w warsztatach szkolnych. Ich celem jest praktyczna nauka zawodu. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktorów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje np. piekarza, szewca czy mechanika. Jeśli uczeń nie ukończył 16 lat jego dobowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać sześciu godzin, a w przypadku nieletnich powyżej 16 lat – ośmiu godzin.

Nowe zasady organizowania zajęć określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 12 maja w sprawie szczegółowych warunków i trybu organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych przez szkołę lub zespół szkół, działających przy zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich (Dz.U. nr 110, poz. 650). Dzisiaj wchodzi ono w życie.