Pracodawca chce zmienić miejsce swojej działalności. Czy zmiana adresu wymaga powiadomienia inspekcji pracy?
Zmiana miejsca prowadzenia działalności (siedziby) może powodować dla przedsiębiorców (bez różnicy, czy osób fizycznych, czy prawnych) wiele obowiązków polegających na zawiadomieniu właściwych organów (w szczególności podatkowych) oraz dokonania stosownych zmian w ewidencjach oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pewien szczególny obowiązek, o którym często pracodawcy zapominają, wynika z kodeksu pracy. Zgodnie z art. 209 par. 1 kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności, zawiadomić na piśmie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Paragraf 2 tego przepisu wprowadza jednak obowiązek aktualizacji tych danych w przypadku dokonania zmiany, w szczególności w przypadku zmiany miejsca prowadzenia działalności. W przypadku więc zmiany miejsca prowadzenia działalności (np. zmiana biurowca) pracodawca ma 30 dni na zawiadomienie właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Przepis nie precyzuje, w jaki sposób pracodawca ma wykonać powyższy obowiązek. Brak jest tutaj wskazania co do treści zawiadomienia, jak również brak jest stosownych urzędowych druków lub wzorów. Pracodawca musi jednak przekazać informację w formie pisemnej. Zalecane jest tu wysłanie zawiadomienia listem poleconym lub złożenie w siedzibie organu z jednoczesnym uzyskaniem urzędowego potwierdzenia złożenia zawiadomienia wraz z potwierdzeniem daty. Istotne są również konsekwencje, jakie grożą pracodawcy w przypadku zaniechania powyższego obowiązku. Zgodnie z art. 283 par. 2 pkt 1 k.p., kto wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Co ważne, po nowelizacji kodeksu pracy z 2002 roku pracodawca nie ma obowiązku informowania o zaprzestaniu działalności lub likwidacji zakładu pracy.