Zawarcie małżeństwa nie jest warunkiem koniecznym do otrzymania świadczeń związanych z wychowywaniem dzieci, np. zasiłku rodzinnego lub becikowego. Wynika to z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Pomoc na dzieci

Rodzic musi dołączyć do wniosku o zasiłek na dziecko zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów osiągniętych przez partnera będącego drugim rodzicem. Jeżeli spełniają kryterium dochodowe do przyznania świadczeń, które wynosi 504 zł w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub 583 zł, gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko, dostaną zasiłek oraz przysługujące do niego dodatki. Nie będzie wśród nich dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, bo choć rodzice nie zawarli małżeństwa, wspólnie wychowują dziecko.

Zasiłek pogrzebowy

Partner zmarłej osoby, jeśli pokryje koszty pogrzebu, może otrzymać z ZUS zasiłek pogrzebowy. Od 1 marca wynosi on 4 tys. zł. Dokumentami wymaganymi do jego wypłaty są: wniosek o jego wypłatę, skrócony odpis aktu zgonu, oryginały rachunków (faktury czy paragony) poniesionych kosztów pogrzebu.

Osoba, która zapłaciła za pochówek, musi pamiętać, że ma określony czas, żeby domagać się zasiłku od ZUS. Zgodnie z art. 81 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 z późn. zm.) prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłoszenia wniosku o jego przyznanie w ciągu 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.

Jeżeli złożenie wniosku o zasiłek w tym terminie było niemożliwe z powodu późniejszego odnalezienia zwłok lub zidentyfikowania osoby zmarłej, prawo do świadczenia wygasa po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia aktu zgonu. Potwierdzają to zaświadczenie policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu. michalina.topolewska@infor.pl

Ważne!

Konkubent nie ma prawa do renty rodzinnej po śmierci bliskiej osoby. Nie ma też prawa do emerytury po zmarłym partnerze. Takie uprawnienia przysługują tylko współmałżonkom.