Podczas wizytacji lokalu poprzedzającej zarejestrowanie żłobka gmina może żądać od zakładającego placówkę opinii wydanych przez sanepid i straż pożarną, które potwierdzają bezpieczne warunki przebywania dzieci.

Osoby, które chcą prowadzić miejsca opieki nad małymi dziećmi w formie żłobka lub klubu dziecięcego, muszą zarejestrować je w gminie. W tym celu muszą złożyć wniosek i dołączyć do niego odpowiednie dokumenty, m.in. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz o spełnianiu warunków lokalowych. Do wglądu trzeba natomiast przedstawić tytuł prawny, np. umowę najmu lokalu, w którym będzie sprawowana opieka.

Ponadto zgodnie z art. 29 ustawy z 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235) przed wpisaniem do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta wizytuje lokal, aby sprawdzić, czy przebywające w nim dzieci będą bezpieczne.