O dotację z UE na założenie firmy mogą się ubiegać osoby mieszkające na wsi lub w małych miasteczkach. W programach unijnych są oni grupą uprzywilejowaną
Mieszkańcy wsi i małych miejscowości mają największe szanse na otrzymanie unijnego wsparcia na założenie działalności gospodarczej. Wypłata unijnych dotacji jest przewidziana w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Operatorzy, czyli firmy i fundacje pośredniczące w wypłacaniu unijnych środków, podczas rekrutacji przyznają im preferencyjne punkty. Mieszkańcy wsi mogą ubiegać się nawet o 40 tys. zł na rozkręcenie biznesu. Wsparcie jest do końca 2011 roku bezzwrotne.

Grant zamiast pożyczki

Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku, ponieważ od przyszłego roku granty zostaną zastąpione pożyczkami. Pieniądze pożyczone od Unii Europejskiej trzeba będzie zwrócić. Już teraz obowiązuje zasada, że przedsiębiorca, który założy firmę na wsi, musi ją utrzymać co najmniej przez 12 miesięcy.
Jeżeli jego biznes nie przetrwa na rynku przez rok, musi zwrócić całą otrzymana kwotę. Osoba ubiegająca się o dofinansowanie nie może mieć zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu, ani posiadać zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego. Dodatkowym warunkiem jest podjęcie działalności gospodarczej w sektorze pozarolniczym, niezwiązanym z produkcją roślinną lub zwierzęcą.
Uczestnikami projektów mogą być osoby pozostające bez zatrudnienia, zarówno zarejestrowane, jak i niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, pracujące na podstawie umowy o pracę lub świadczące pracę na podstawie umów cywilno-prawnych. Wsparcie może być udzielone osobie ubezpieczonej w KRUS. Po rozpoczęciu działalności gospodarczej będzie ona mogła kontynuować to ubezpieczenie, jednak po spełnieniu standardowych warunków przewidzianych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działalność gospodarcza musi być zarejestrowana na obszarze województwa, na terenie którego realizowany jest projekt.

Dotacja na inwestycje

Dotacja może pokryć 100 proc. kosztów uruchomienia firmy. Można ja przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych (np. koszty prac remontowych i budowlanych, które mają charakter dostosowania budynków, pomieszczeń lub miejsca pracy do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej) i na środki obrotowe, w szczególności zakup surowców i materiałów. Muszą to być wydatki niezbędne do prowadzenia wybranej działalności gospodarczej. Dlatego operatorzy odrzucają zwykle biznesplany, w których wydatkami inwestycyjnymi są np. samochód lub laptop. Dotacji nie można przeznaczyć na zatrudnienie pracownika ani na budowę nowych budynków.
Osobom, którym zostanie przyznana dotacja, przysługuje również przez pół roku tzw. wsparcie pomostowe. Jest to pomoc przyznawana w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie równowartości płacy minimalnej (obecnie 1386 zł) na opłacenie bieżących rachunków. W szczególnych sytuacjach, np. kiedy uruchomiona działalność ma charakter sezonowy i nie od razu przynosi zyski, można wystąpić do operatora z wnioskiem o przedłużenie do 12 miesięcy wypłaty wsparcia pomostowego.
97 tys. osób otrzymało dotację na własny biznes