Maksymalnie 630 zł refundacji może otrzymać instytucja, która wydała certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia dla psa asystującego osobie niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna może wejść do obiektów użyteczności publicznej, np. urzędu gminy, banku, muzeum lub sklepu tylko z psem asystującym, który ma certyfikat potwierdzający jego status. Jest on wydawany przez instytucję szkolącą psa, która jest do tego uprawniona i wpisana do rejestru takich instytucji prowadzonego przez pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych.
Jak wyjaśnia Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), instytucja szkoląca, która uzyskała taki wpis, może złożyć do prezesa zarządu funduszu wniosek o sfinansowanie kosztów wydania certyfikatu. Maksymalna wysokość refundacji do jednego certyfikatu wynosi 630 zł.
Instytucja szkoląca musi przesłać do PFRON wniosek, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U. nr 64, poz. 339). Musi on być złożony nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania certyfikatu. Do wniosku trzeba też dołączyć oświadczenie o faktycznie poniesionych kosztach związanych z wydaniem certyfikatu. Refundacja jest przekazywana na wskazany rachunek bankowy w terminie 15 dni od pozytywnej weryfikacji wniosku przez PFRON.