Jak poinformowało MPiPS, projekt nowelizacji ustaw o świadczeniach rodzinnych oraz o pomocy społecznej ma regulować wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń w taki sposób, aby w kolejnym roku świadczenia nie były niższe od poziomu zapewniającego minimum egzystencji; wprowadza obowiązek corocznego dostosowywania progów do wzrostu cen towarów i usług.

Obecnie wysokość kryterium dochodowego oraz wysokość świadczeń rodzinnych podlegają weryfikacji co trzy lata. Jednak weryfikacja nie oznacza w tym wypadku konieczności podwyższenia ich, w ustawie brak jest gwarancji okresowego waloryzowania wypłacanych świadczeń, choćby na minimalnym poziomie.

Skutkiem tego - jak podkreśla MPiPS - jest utrzymywanie kwot kryterium dochodowego na poziomie niezmienionym od 2004 r., podczas gdy od tego czasu (do końca 2010 r.) koszty utrzymania rodzin mierzone wskaźnikiem inflacji wzrosły o 21 proc. "Zamrożenie" kryterium dochodowego spowodowało, że liczba dzieci, na które wypłacany był zasiłek rodzinny, zmniejszyła się w latach 2004-2010 o ponad 2,5 mln, czyli o ok. 46 proc.

Według MPiPS należy wprowadzić przepisy, które dostosują wysokość świadczeń rodzinnych do tempa inflacji, gdyż obecne tempo ich wzrostu jest znacznie niższe niż tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych.

Podobnie jest ze świadczeniami z pomocy społecznej. Nowelizacja będzie odzwierciedlała wysokość kryteriów dochodowych uprawniających do przyznania także tych świadczeń. Jak przekonuje resort pracy, utrzymanie wysokości świadczeń oraz kryteriów dochodowych na dotychczasowym poziomie sprawi, że prawo do pomocy stracą osoby i rodziny, których dochód jest poniżej minimum egzystencji przyjętego za miernik ubóstwa skrajnego, ale osiągają dochód powyżej przyjętego kryterium dochodowego.

Projekt został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. MPiPS chce, aby ustawa weszła w życie z początkiem 2012 r.

O podwyższenie progów dochodowych apelowało od dłuższego czasu wiele organizacji pozarządowych, na problem corocznego "wypadania" z systemu pomocy społecznej kolejnych rodzin zwracał także wielokrotnie uwagę rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

Minister Jolanta Fedak podkreślała, że obecnie nie można zaproponować podwyższenia progów dochodowych, o ile nie zgodziła się na to Rada Ministrów lub minister finansów. Zapowiadała, że nowa ustawa wprowadzi stały mechanizm waloryzacji ustanowiony na minimalnym poziomie, podobnie jak jest to w przypadku rent i emerytur lub płacy minimalnej. Poinformowała również, że w przyszłorocznym budżecie o 250 mln zł została zwiększona kwota przeznaczona na waloryzację progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych. Kwota ta znajduje się w rezerwie MPiPS.