Od 1 czerwca 2011 roku zacznie obowiązywać nieco wyższa kwota zasiłku dla bezrobotnych. Przez pierwsze trzy miesiące otrzymają oni 761,40 zł (dotychczas 742,10 zł). Potem, przez kolejne trzy miesiące lub dziewięć, dostaną zasiłek w wysokości 597,90 zł (dotychczas 582,70 zł).
Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) są one waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok. Wzrósł on o 2,6 proc.
Wyższe zasiłki to także wyższe stypendia dla bezrobotnych, którzy odbywają praktykę w firmach jako stażyści czy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. Stypendium odpowiada 120 proc. zasiłku. Zatem od 1 czerwca 2011 r. bezrobotni biorący udział w tych formach aktywizacji otrzymają miesięcznie 913,70 zł.