Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) są one waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok. Wzrósł on o 2,6 proc.

Wyższe zasiłki to także wyższe stypendia dla bezrobotnych, którzy odbywają praktykę w firmach jako stażyści czy w ramach przygotowania zawodowego dorosłych. Stypendium odpowiada 120 proc. zasiłku. Zatem od 1 czerwca 2011 r. bezrobotni biorący udział w tych formach aktywizacji otrzymają miesięcznie 913,70 zł.