Wojewoda dolnośląski uchylił przepis uchwały radnych, którzy chcieli wprowadzić wynagrodzenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego. Resort pracy uważa, że gmina ma do tego prawo.
Gminy w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie mają obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych, w których skład wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się tym zjawiskiem. Jest to zadanie własne gminy, które wymaga podjęcia przez radnych uchwały dotyczącej sposobu i trybu jego funkcjonowania. Osoby, które zostaną oddelegowane do prac w zespole oraz grupach roboczych, wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Stanowi o tym art. 9a ust. 13 ustawy z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) W związku z tym członkom zespołu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
Jednak w opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jeżeli rada gminy uzna, że członkowie zespołu i grup roboczych powinni być wynagradzani, zwłaszcza gdy wykonują swoje obowiązki poza godzinami pracy, to może im przyznać dodatkowe pieniądze. Taka decyzja nie stoi w sprzeczności z przepisami ustawy i powinna znaleźć odzwierciedlenie w treści podejmowanej uchwały.
Takie wynagrodzenia chcieli też wprowadzić radni gminy Polanica-Zdrój.
– Pieniądze na ten cel oraz na obsługę prac zespołu zaplanowaliśmy w budżecie gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – mówi Mariusz Winiarz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanicy – Zdroju.
Uchwała podjęta przez gminę w styczniu została jednak w punkcie dotyczącym finansowania zespołu zakwestionowana w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody dolnośląskiego z 23 lutego (NK-N.4131.34.2011.AZ5). Uznał on, że wymieniony wyżej art. 9a ust. 13 ustawy nie daje podstaw gminie do wydatkowania pieniędzy na ten cel, a podjęta uchwała wykracza poza kompetencje rady gminy wyznaczone w przepisach ustawy. Wojewoda stwierdził, że to wynagrodzenie członków zespołu otrzymywane w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilno – prawnej łączącej ich z pracodawcą powinno obejmować gratyfikację za wykonywanie zadań w zespole lub grupie. Natomiast koszty obsługi zespołu powinny być ujęte w planie finansowym ośrodka pomocy społecznej.