Najbiedniejsi kombatanci i osoby represjonowane, ubiegając się o pomoc finansową lub rzeczową, nie będą już musiały potwierdzać swojej sytuacji majątkowej w ośrodku pomocy społecznej.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Znosi ona wyjątkowo krępujący m.in. dla byłych żołnierzy obowiązek dostarczania do Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (UdsKiOR) zaświadczeń wystawianych przez kierownika ośrodka pomocy społecznej (OPS).
Od 2007 roku ustawodawca nakazał, aby uprawnieni ubiegający się o pomoc państwa dodatkowo potwierdzali swoją sytuację rodzinną i majątkową, przesyłając do UdsKiOR1 stanowisko OPS. Uprawnieni protestowali przeciwko takiemu traktowaniu. W efekcie w ostatnim roku do UdsKiOR wpłynęło 5,8 tys. wniosków bez stanowiska OPS. Przeciwnicy takich rozwiązań wskazywali, że osoby takie tylko w wyjątkowych sytuacjach oczekują pomocy finansowej ze strony państwa na dofinansowanie leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacji, opieki pielęgnacyjnej, zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych. Nowe rozwiązania popiera m.in. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej.