Przyznawanie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (FA) odbywa się w oparciu o takie same zasady obliczania dochodu. Są do niego wliczane, uzyskane w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, a w przypadku gdy zmienia się sytuacja dochodowa rodziny, stosowana jest procedura dochodu uzyskanego i utraconego.

– Przepisy obydwu ustaw zawierają taki sam katalog dochodów, które mogą być uznane za utracone lub uzyskane poza dochodem z umowy o dzieło – mówi Barbara Kłeczek, naczelnik wydziału świadczeń społecznych urzędu miasta w Tarnobrzegu.

Jest to związane z tym, że zgodnie z art. 3 pkt 23 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.) dochodem utraconym jest utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z wyjątkiem umowy o dzieło. Takiego warunku nie ma przy świadczeniach z FA.

To oznacza, że gdy rodzic utraci dochód z umowy o dzieło, który powoduje, że jego obniżone dochody mieszczą się w kryterium dochodowym, nie otrzyma zasiłku na dziecko. Będzie to możliwe dopiero w przypadku ubiegania się o zasiłek w następnych okresach zasiłkowych. Jeżeli jednak ten sam rodzic będzie składał wniosek o świadczenia z FA, to uzyska do nich prawo.

– Ten sam przepis jest jednak korzystny dla rodzica, który otrzymuje zasiłek, a uzyskuje dochód z umowy o dzieło. Wówczas nie straci zasiłku, bo gmina nie potraktuje tego jako dochodu uzyskanego – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych MOPS w Katowicach.