Nowe prawo W każdym województwie musi działać jedno centrum powiadamiania ratunkowego, w którym znajdować się ma co najmniej jedno stanowisko przyjmujące zgłoszenia z numeru alarmowego 112.

Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie określające szczegółową organizację centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), ich liczbę oraz sposób rozmieszczenia w poszczególnych województwach. Za ich działanie są odpowiedzialni poszczególni wojewodowie (w ramach tzw. sztabów zarządzania kryzysowego). CPR mają być zlokalizowane w miastach będących siedzibami wojewodów, z wyjątkiem regionów mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Dla tych województw centra znajdą się w Radomiu i Elblągu.

Centrum powinno posiadać co najmniej jedną salę obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 112. Są w nich tworzone stanowiska, które mogą obsługiwać wezwania o pomoc od nie więcej niż 150 tys. mieszkańców danego regionu. Stanowisko ma być zorganizowane w sposób umożliwiający przyjmowanie, weryfikowanie i przekierowywania zgłoszeń do odpowiednich jednostek - policji, straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego. Na jednego pracownika w sali obsługi zgłoszeń powinno przypadać co najmniej 6 metrów kwadratowych. W centrach muszą być również pomieszczenia techniczne wyposażone m.in. w urządzenia, które w sytuacji awarii prądu pozwolą na działanie telefonów, komputerów i innych urządzeń elektrycznych, a także pokoje socjalne i higieniczno-sanitarne.

Zgodnie z rozporządzeniem, do obowiązków wojewody należy również określenie liczby pracowników CRP zatrudnionych na stanowiskach przyjmujących zgłoszenia i wezwania o pomoc.

DOMINIKA SIKORA

dominika.sikora@infor.pl

Podstawa prawna

■ Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 września 2007 r. w sprawie szczegółowej organizacji centrów powiadamiania ratunkowego (Dz.U. nr 178, poz. 1263).