Do końca maja nauczyciele mający uprawniania emerytalne mają obowiązek zadeklarować, czy będą dalej pracować, czy też przejdą na emeryturę. Jednak ostatnie zmiany w przepisach emerytalnych spowodowały, że zarówno dyrektorzy szkół, jak i samorządowcy nadal nie wiedzą, kto i na jakich zasadach będzie musiał odejść ze szkoły.

– Nasze wątpliwości dotyczą łączenia pracy z emeryturą – mówi Leszek Pożyczka, dyrektor wydziału edukacji, sportu i turystyki z urzędu miejskiego w Radomiu.

O wyjaśnienie wątpliwości samorządowców i dyrektorów szkół zwróciliśmy się do ZUS. Okazuje się, że art. 103a ustawy emerytalnej, który wszedł w życie od 1 stycznia 2011 r., dotyczy tylko części nauczycieli. Pracujący emeryci, którym ustalono prawo do świadczenia po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, a wcześniej mieli przyznaną emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.), nie muszą się po raz drugi zwalniać z pracy.

– Rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić przed dniem zgłoszenia wniosku o emeryturę bez względu na wiek – wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz z ZUS.

Nauczyciel, który ponownie podjął pracę, aby otrzymać emeryturę powszechną, nie musi teraz rozwiązać stosunku pracy. Natomiast osoby, które po raz pierwszy odchodzą na emeryturę, będą musiały się zwolnić z pracy. Decyzję w tej sprawie muszą podjąć do końca maja. Informacje te przekazują dyrektorowi szkoły.

Samorządowcy zwracają uwagę, że nauczyciele mają coraz mniej czasu na podjęcie decyzji. Do końca kwietnia dyrektorzy szkół musieli przesłać samorządom tzw. arkusze organizacyjne. Te muszą być przez nie zatwierdzone do końca maja. Po porównaniu danych z arkuszy z liczbą nauczycieli deklarujących chęć przejścia na emeryturę w czerwcu będzie znana liczba wakatów w szkołach.

Podstawa prawna

Art. 103a ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726).