Do końca maja 2011 r. szkoły artystyczne muszą dostosować swoje statuty do zmian wynikających z rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 18 kwietnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz.U. nr 89, poz. 511). Weszło ono w życie 14 maja 2011 r.

Nowe przepisy przewidują, że w statucie ogólnokształcących szkół: muzycznej II stopnia, sztuk pięknych i baletowej powinien być realizowany projekt edukacyjny, który jest metodą nauczania, polegającą na indywidualnym kształceniu wielu umiejętności uczniów.

Projekt ten ma być przeprowadzany na podstawie przepisów dotyczących warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. Tego typu szkoły muszą więc w statucie określić sposób i kryteria oceny opisowej za wkład ucznia w realizację projektu edukacyjnego.