Ośrodek pomocy społecznej może w określonych sytuacjach wstrzymać lub uchylić decyzję o przyznaniu świadczeń osobom je otrzymującym. Należy do nich m.in. brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, odmowa zawarcia lub przerwanie kontraktu socjalnego, odmowa podjęcia leczenia odwykowego lub podjęcia zatrudnienia.

Dodatkowo obowiązująca od 3 maja nowelizacja ustawy o pomocy społecznej poszerzyła katalog tych sytuacji o przerwanie lub nieprzystąpienie do stażu lub szkolenia dla bezrobotnych oraz odmowę wykonywania prac interwencyjnych.

– Często warunkiem zawarcia kontraktu socjalnego lub przyznania świadczeń jest zobowiązanie tej osoby do odbycia szkolenia, dobrze więc, że rozszerzono katalog sytuacji, w których można stosować ten przepis – mówi Ewa Kielar, kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Tomaszowie Mazowieckim.

Renata Jankowska z MOPS w Iławie, dodaje, że taka sankcja pozwala mobilizować osoby korzystające z pomocy społecznej do większej samodzielności i aktywności zawodowej.

– Informujemy osoby podpisujące kontrakt o konsekwencjach, które mogą je spotkać w związku z niedotrzymaniem jego postanowień i większość z nich ich przestrzega – dodaje Renata Jankowska.

Ewa Kielar zwraca też uwagę, że w przypadku podejmowania decyzji o uchyleniu lub wstrzymaniu świadczeń przepisy wymagają, aby uwzględnić sytuację osób pozostających na utrzymaniu tej osoby, np. dziecka.

Podstawa prawna

Art. 11 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).