Osoba, której bliski umarł za granicą, ubiegając się o zasiłek pogrzebowy musi dostarczyć do ZUS zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe. Projekt ten wprowadza rozwiązania ułatwiające wypłatę m.in. zasiłku pogrzebowego osobom korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się na terenie UE.
Zgodnie z nim osoba ubiegająca się o zasiłek pogrzebowy może przesłać do ZUS dokumenty niezbędne do wypłaty tego świadczenia korzystając z usług międzynarodowych firm pocztowych lub kurierskich. W takim przypadku należy jednak dostarczyć do ZUS oryginały wyciągów aktów stanu cywilnego. Dokumenty te będą zwrócone zainteresowanemu po sporządzeniu przez ZUS kopii lub notatki. Jednocześnie osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku pogrzebowego muszą na własny koszt przetłumaczyć na język polski dokumenty potwierdzające np. zgon ubezpieczonego w innym kraju (np. dokumenty z policji). Musi to zrobić tłumacz przysięgły.
Zdaniem Arkadiusza Mirosława, radcy prawnego z Lublina, przygotowanie projektu było niezbędne.
– Sankcjonuje on także możliwość udowodnienia wydatków na pogrzeb poniesionych w walutach obcych – dodaje.
W takiej sytuacji kwoty poniesionych kosztów pogrzebu są obliczane według kursu walutowego NBP obowiązującego w dniu zgonu. Dodatkowo, jeśli rachunki potwierdzające koszty pogrzebu znajdują się w banku, to do ZUS muszą być dostarczone kopie rachunków potwierdzonych przez bank.