Umowa na czas określony co do zasady jest w zwykłym trybie nierozwiązywalna. Jednak przy zawieraniu takiej umowy na czas dłuższy niż sześć miesięcy, strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Jak wskazał SN w uchwale z 7 września 1994 r. (I PZP 35/94, OSNP z 1994/11/173): umowa o pracę zawarta na czas określony, dłuższy niż sześć miesięcy, w której strony przewidziały dopuszczalność jej wcześniejszego rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem (art. 33 k.p.), może być w ten sposób rozwiązana także przed upływem sześciu miesięcy jej trwania.

Co do drugiej części pytania, to należy opowiedzieć się za poglądem o nieważności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na czas określony, w sytuacji gdy w jej treści nie było takiej możliwości. Wydaje się, że nie jest możliwe przyjęcie choćby częściowej skuteczności oświadczenia sprzecznego ewidentnie z literą prawa, a co więcej nawet przez nią nieprzewidzianego. Warto jednak podkreślić, że możliwe są również przeciwne poglądy.

Kwestia pozostanie zapewne kontrowersyjna aż do rozstrzygnięcia przez SN.

ADAM MALINOWSKI

radca prawny

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 33 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.).