Nie
Jednym z warunków uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach jest udowodnienie okresu składkowego i nieskładkowego w łącznym wymiarze wynoszącym 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. Na podstawie samych okresów składkowych i nieskładkowych nie zdoła pan udowodnić wymaganych 25 lat. Okresy pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy mogłyby zostać zaliczone, gdyby ukończył pan 65 lat i ubiegał się o przyznanie emerytury na ogólnych zasadach. Ponieważ zamierza pan wystąpić o wcześniejszą emeryturę, ZUS będzie mógł uwzględnić jedynie lata składkowe i nieskładkowe.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 10a, 32 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń (t.j. Dz.U. z 2004r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Par. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).