Firma dała pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych prezenty. Czy będą one oskładkowane?

O tym, czy tego rodzaju świadczenia stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, decyduje to, z jakich środków są one sfinansowane. Nie zawsze bowiem nalicza się od nich składki na ubezpieczenia.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jaki otrzymują pracownicy ze stosunku pracy.

Wobec tego składki należy obliczać oraz opłacać zarówno od wynagrodzenia, jakie pracownik otrzymuje w gotówce, jak i od świadczeń rzeczowych, w tym również od wartości upominków świątecznych.

Świadczenia z ZFŚŚ

Stosownie do par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawy wymiaru wyłączone są świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS).

Zasady tworzenia i wydatkowania środków z tego funduszu reguluje ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.).

Zróżnicowana wysokość

Jednak aby przekazywane z tego funduszu świadczenia mogły być zwolnione od składek, muszą być spełnione wymogi określone we wspomnianej ustawie. Ich przyznanie oraz wysokość powinny być uzależnione od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, który je otrzymuje. Jeżeli tak jest, są one wyłączone od składek w pełnej wysokości, bez względu na to, w jakiej wysokości zatrudniony je otrzymuje.

W związku z powyższym, gdy upominki świąteczne będą finansowane z ZFŚS, a ich wysokość zróżnicowana, to od ich wartości nie należy naliczać składek na ubezpieczenia społeczne oraz w konsekwencji ubezpieczenie zdrowotne (bez względu na ich wysokość).