Uczelnia musi w regulaminie studiów określić sposób organizacji nauki dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powinna opisać w nim warunki prowadzenia zajęć w języku obcym.
Już od października uczelnie nie będą musiały zatwierdzać regulaminów studiów i statutów uczelni u ministra. Taki obowiązek zdejmuje z nich reforma szkolnictwa wyższego. Ale regulaminy będą musiały spełniać wymogi określone w projekcie rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach. Trafił on właśnie do konsultacji.
Lista warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminów, została rozszerzona o tryb przeprowadzania, na wniosek studenta lub promotora, otwartego egzaminu dyplomowego. A także o warunki organizacji nauki, przy uwzględnieniu szczegółowych potrzeb studentów niepełnosprawnych, w tym możliwości odbywania studiów ze względu na rodzaj niepełnosprawności.
Dodatkowo musi w nim być informacja o trybie skreślenia z listy studentów. W tym m.in. trzeba określić sposób i tryb stwierdzania braku postępów w nauce oraz formę rezygnacji ze studiów. Uczelnia powinna też zawrzeć w nim informację o sposobie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku obcym, sprawdzianów, egzaminów dyplomowych oraz przygotowania prac dyplomowych.
Rozporządzenie obejmie wszystkie szkoły wyższe. A nie jak jest obecnie jedynie te, które posiadają mniej niż cztery uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora.