Pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i innym formom niewłaściwego traktowania pracowników. W celu realizacji powyższych obowiązków pracodawca powinien w przypadku zgłoszenia przez pracownika zarzutów dotyczących niewłaściwego traktowania, np. stosowania wobec niego mobbingu czy dyskryminacji, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. Jakimi zasadami powinien kierować się pracodawca, prowadząc takie postępowanie?
Obowiązujące przepisy nie wskazują, jakimi zasadami powinni kierować się pracodawcy, prowadząc wewnętrzne postępowania wyjaśniające. W związku z tym należy mieć na uwadze zarówno ogólne zasady prawa pracy, jak i obowiązki pracodawcy. Poniżej wskażę tylko te najważniejsze.
Przede wszystkim pracodawcy powinni w trakcie takiego postępowania przestrzegać wyrażanej w art. 111 kodeksu pracy zasady poszanowania dóbr osobistych pracownika, w tym jego godności i prywatności. Poszanowanie godności pracownika będzie w szczególności przejawiać się w nieskładaniu przez żadną osobę zaangażowaną w postępowanie publicznie oświadczeń, które sugerowałyby, iż zarzuty pracownika są nieprawdziwe. Obowiązek poszanowania prywatności pracownika w postępowaniu wyjaśniającym będzie przejawiał się natomiast przede wszystkim w zapewnieniu poufności wszelkich informacji pozyskanych od pracownika i innych osób w trakcie takiego postępowania.
Najczęstszą formą prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest powołanie specjalnej komisji, która będzie dokonywać wszelkich czynności związanych z postępowaniem. Skład takiej komisji nie może być przypadkowy, a powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić obiektywność jego prac, np. jej członkiem nie może być żadna osoba oskarżona o niewłaściwe traktowanie pracownika.
Prowadzenie wewnętrznego postępowania wyjaśniającego stanowi nie tylko realizację obowiązków pracodawcy, lecz także pozwala pracodawcy przygotować się na ewentualny spór sądowy z pracownikiem. Z tego względu każda czynność postępowania wyjaśniającego powinna być odpowiednio udokumentowana poprzez m.in. sporządzanie notatek i protokołów z przesłuchań świadków.