59 proc. ankietowanych nie jest i nigdy nie było bezrobotnymi, 21 proc. respondentów doświadczyło bezrobocia w przeszłości przez krótki czas, a 9 proc. przez dłuższy czas. 11 proc. stwierdziło jedynie, że obecnie nie jest bezrobotnymi - wynika z sondażu CBOS.

Spośród osób, które są bez pracy, ponad dwie piąte (43 proc.) nie ma jej nie dłużej niż rok, pozostali (57 proc.) nie mają zatrudnienia ponad rok. Wśród bezrobotnych długoterminowych jest więcej kobiet, osób powyżej 35. roku życia, mieszkańców wsi i mniejszych miast. Bezrobocie krótkoterminowe dotyczy przede wszystkim mężczyzn i osób młodych.

Osoby bezrobotne najczęściej pozostają na utrzymaniu rodziny, podejmują zajęcia dorywcze, korzystają ze świadczeń opieki społecznej lub instytucji charytatywnych, pobierają zasiłek dla bezrobotnych, utrzymują się z handlu lub ze sprzedaży posiadanych przedmiotów.

Prawie trzy czwarte (73 proc.) ankietowanych jest skłonnych do przekwalifikowania się lub znalezienia zawodu. Większość (60 proc.) zgadza się także na pracę poza miejscem zamieszkania i związane z tym dojazdy. Ponad dwie piąte bezrobotnych (42 proc.) podjęłoby każdą pracę, nawet nisko płatną lub niezwiązaną z wyuczonym zawodem.

Reklama

Niewiele mniej (41 proc.) deklaruje chęć skorzystania z przyznawanych przez urząd pracy pieniędzy na założenie własnej firmy, a jedna trzecia (33 proc.) jest gotowa do podjęcia pracy za granicą. Ale zaledwie co czwarty ankietowany (25 proc.) byłby gotowy przeprowadzić się do innej miejscowości.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono w dniach 3-9 marca oraz 7-13 kwietnia 2011 na liczącej 2142 osób, reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.