Za wykonanie świadczeń, które nie są wpisane do wykazów tych gwarantowanych, czyli finansowanych ze środków publicznych, pacjent płaci we własnym zakresie. Dotyczy to również wydania części orzeczeń lekarskich.

Czy za wydanie orzeczenia niezbędnego do uzyskania prawa jazdy pacjent zapłaci

Świadczeniobiorcy na podstawie przepisów tzw. ustawy zdrowotnej nie przysługuje orzeczenie lekarskie niezbędne do prowadzenia pojazdów mechanicznych. To oznacza, że pacjent zapłaci za jego wydania z własnych pieniędzy. Ta sama zasada dotyczy innych zaświadczeń i orzeczeń lekarskich wydanych na wyraźne życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie jest ono związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją czy niezdolnością do pracy. Również za wydanie orzeczeń niezbędnych do kontynuowania nauki, związanego z uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, trzeba zapłacić.