Dzisiaj wchodzi w życie ustawa z 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz.U. nr 72, poz. 380). Zgodnie z nią prawo do pomocy mają osoby wywiezione do pracy lub do obozów znajdujących się w graniach Polski sprzed 1 września 1939 roku. Zmiana ta to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który 16 grudnia 2009 r. uznał, że nie można dyskryminować takich osób w dostępie do świadczeń pieniężnych ze względu na miejsce wykonywanie pracy przymusowej (sygn. akt K 49/07). Osoby, które teraz będą występować do organów rentowych o ich przyznanie, muszą przedstawić dokumenty potwierdzające, że były deportowane na co najmniej 6 miesięcy. Maksymalna wysokość takiego świadczenia wynosi 186,71 zł miesięcznie.