System informacji oświatowej będzie zawierał aktualne dane dotyczące nie tylko liczby uczniów w danej szkole, lecz także wysokość przysługującej gminom subwencji.
Numer PESEL, miejsce urodzenia i zamieszkania ucznia, uzyskanie lub nie promocji do następnej klasy – takie m.in. informacje znajdą się w nowym systemie informacji oświatowej (SIO). Obowiązek ich zbierania nakłada uchwalona przez Sejm ustawa o SIO, która trafiła do Senatu.
W systemie znajdą się też informacje o wrażliwych danych ucznia. Na przykład, czy jest pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznej, jakiej pomocy potrzebuje, czy uczy się w szkole specjalnej. W nowej bazie będą też dane identyfikacyjne o nauczycielach i wychowawcach.