Osoba, która w wyniku realizacji kontraktu socjalnego znajdzie pracę, nie będzie automatycznie tracić prawa do zasiłku okresowego lub celowego. Ośrodek pomocy społecznej (OPS) będzie mógł go wypłacać do daty wynikającej z decyzji przyznającej zasiłek, ale nie może to być dłużej niż przez dwa miesiące.

Taką zmianę zawiera nowelizacja ustawy o pomocy społecznej uchwalona 18 marca przez Sejm, która czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

– Taka osoba nie będzie więc pozbawiona dochodu, w przypadku gdy będzie czekała np. na wynagrodzenie – mówi Maria Piastowicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Puławach.

Dodaje, że wydłużenie okresu wypłaty zasiłku nie będzie obligatoryjne, bo będzie to zależało od decyzji OPS i oceny sytuacji rodzinnej oraz dochodowej tej osoby dokonanej przez pracownika socjalnego.

– Przepis ten może nie być często wykorzystywany, bo dodatkowo wypłacany zasiłek nie będzie wystarczającą zachętą do poszukiwania pracy lub zawierania kontraktów socjalnych – mówi Jarosław Borowski, dyrektor MOPS w Giżycku.

Dodaje, że sam kontrakt socjalny nie jest często wykorzystywany, bo jego zawieranie jest wskazane głównie wtedy, gdy osoba go podpisująca jest zdeterminowana do poprawienia swojej sytuacji życiowej oraz są dla niej odpowiednie oferty pracy.

Jednocześnie nowelizacja ustawy rozszerza katalog sytuacji, gdy OPS może odmówić przyznania świadczeń, wstrzymania lub przerwania ich wypłaty. Stanie się tak, gdy osoba z nich korzystająca odmówi podjęcia lub przerwie bez uzasadnionej przyczyny staż, szkolenie lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych. Obecnie taka sankcja grozi osobie, która nie chce m.in. podpisać kontraktu socjalnego lub nie podejmuje zatrudnienia.

– To dobre rozwiązanie, bo przyznanie zasiłku nie oznacza, że osoba go otrzymująca jest zwolniona z podejmowania działań, które mają ją aktywizować zawodowo – mówi Teresa Stęplewska, dyrektor MGOPS w Krotoszynie.

353 tys. osób miało przyznany zasiłek okresowy w I półroczu 2010 r.