Na początku kwietnia 2011 r. czytelnik zawarł umowę-zlecenie i został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. 8 kwietnia będąc w pracy poślizgnął się i złamał rękę. Czy otrzyma zasiłek chorobowy?

Osoba, która ze zlecenia podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym jest objęta również ubezpieczeniem wypadkowym. Jeśli ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń społecznych (np. umowę o pracę), może z umowy-zlecenia podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym dobrowolnie (przy założeniu, że wynagrodzenie z umowy o pracę jest równe co najmniej minimalnemu). Jeżeli do nich nie przystąpi, nie będzie objęta również ubezpieczeniem wypadkowym.

Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują zleceniobiorcy bez okresu wyczekiwania. Nie ma więc znaczenia, jak długo wcześniej podlegał temu ubezpieczeniu, zatem nawet gdy wypadek zdarzy się pierwszego dnia wykonywania zlecenia, świadczenia te będą należne. Jednak prawo do nich mają wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym. Oznacza to, że osoba realizująca umowę-zlecenie, za którą płatnik opłaca tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie uzyska tych świadczeń.

Świadczeń wypadkowych nie otrzyma również zleceniobiorca, który jest studentem i nie ukończył 26 lat. Osoba taka pracując na umowie-zlecenie nie podlega bowiem żadnym ubezpieczeniom.

Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego obejmują m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru jest wypłacany na podstawie dokumentów potwierdzających te przyczyny. Okoliczności i przyczyny wypadku wskazuje zleceniodawca w karcie wypadku. Prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego i ich wysokość oraz świadczenia te wypłaca zleceniodawca, jeśli jest uprawniony do wypłaty zasiłków. Gdy nie jest on uprawiony do takich wypłat, świadczenia wypłaca ZUS.

Ważne!

Świadczenia w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego obejmują m.in. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowanie

PODSTAWA PRAWNA

Art. 5 ust. 1 pkt 6, art. 6 ustawy z 19 grudnia 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 z późn. zm.).