Trwające konsultacje społeczne dotyczące reformy systemu emerytalnego służb mundurowych spowodowały, że coraz więcej funkcjonariuszy zaczyna sprawdzać, czy mają prawo do emerytury. Zakład Emerytalno-Rentowy (ZER) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśnia, że prawo do takiego świadczenia mają funkcjonariusze, którzy w dniu zwolnienia posiadają 15 lat służby w formacjach mundurowych, łącznie z okresami równorzędnymi ze służbą. Formacje te są dokładnie wymienione w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji (...) Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 67 z późn. zm. Zasady ustalania stażu emerytalnego określa art. 12 wymienionej ustawy. Przy czym zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 zalicza się do niego także zasadniczą służbę wojskową. Decydujące znaczenie dla przyznania emerytury policyjnej ma data wstąpienia po raz pierwszy do służby.

Zgodnie z ustawą z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 66 z późn. zm.), zasadnicza służba wojskowa może być doliczona do wymaganych 15 lat służby. Natomiast ustawa z 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 593) już wyklucza taką możliwość. Zgodnie z nią zasadnicza służba w armii nie jest traktowana na takich samych zasadach jak zawodowa służba wojskowa. W praktyce więc jeśli funkcjonariusz, który wstąpił do służby pierwszy raz po 1 stycznia 1999 r., a który przed tym terminem pełnił zasadniczą służbę wojskową, będzie miał obliczoną wysokość emerytury policyjnej tylko za posiadane i równorzędne okresy służby. W praktyce oznacza to, że okres zasadniczej służby wojskowej zostanie zaliczony do wysługi emerytalnej funkcjonariusza jako okres równorzędny ze służbą, po 2,6 proc. podstawy wymiaru za każdy rok (13 lat służby w policji plus 2 lata zasadniczej służby wojskowej).