Tylko zaliczenie przez lekarzy wszystkich części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) oznacza jego zdanie - wyjaśnia Naczelna Izba Lekarska. Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. nr 213, poz. 1779 z późn. zm.), egzamin specjalizacyjny składa się z trzech części. Pytania na test oraz na część praktyczną i ustną egzaminu ustala Centrum Egzaminów Medycznych wspólnie z odpowiednimi konsultantami krajowymi w danej dziedzinie medycyny oraz przedstawicielami właściwego towarzystwa naukowego. Jak wyjaśnia samorząd lekarski, zaliczenie wszystkich trzech części egzaminu oznacza jego zdanie. Natomiast negatywy wynik, choćby z jednej jego części, powoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu. Aby lekarz mógł przystąpić do niego w kolejnej sesji, musi złożyć odpowiedni wniosek do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (PKE).

Odmienne zasady obowiązują w sytuacji, gdy lekarz zaliczył jedną z części egzaminu specjalizacyjnego, a do kolejnych w ogóle nie przystąpił. Wówczas, jak wyjaśnia NIL, zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, ma on prawo złożyć wniosek do PKE o dopuszczenie tylko do tej części egzaminu, do której nie przystąpił. Lekarz nie ma obowiązku przedstawienia komisji usprawiedliwienia uzasadniającego nieprzystapienie do egzaminu w wyznaczonym terminie. Jednocześnie komisja egzaminacyjna nie może uzależniać wydania pozytywnej opinii o dopuszczeniu po raz kolejny do egzaminu w części, której lekarz wcześniej nie zdawał, od tego, czy przedstawi ona zasadne usprawiedliwienie swojej nieobecności.

Dominika Sikora

dominika.sikora@infor.pl