Ojcowie służący w służbach mundurowych jeszcze w tym roku będą mogli skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego. Natomiast od przyszłego roku będzie on wynosić już dwa tygodnie. Takie rozwiązanie wprowadza przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Z nowych rozwiązań skorzystają policjanci, strażacy, pogranicznicy, celnicy oraz funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Dodatkowo w czasie korzystania z urlopu ojcowskiego mężczyźni będą chronieni przed zwolnieniem. Ochrona ta jednak nie dotyczy m.in. funkcjonariuszy dyscyplinarnie wydalonych ze służby lub skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Ustawa teraz trafi do Senatu.