Ministerstwo Obrony Narodowej uprościło tryb zgłaszania się ochotników do Narodowych Sił Rezerwowych. Chętni do służby nie muszą dostarczać do wojskowych komend uzupełnień zaświadczenia o zatrudnieniu
Wprowadzone ułatwienia dla osób, które chcą wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) spowodują, że będą one zwolnione z dostarczania niektórych dokumentów i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów. Takimi wydatkami są np. koszty związane z dostarczeniem aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Wystarczy oświadczenie o niekaralności. To tylko część ułatwień, jakie w marcu wprowadziła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.
Dodatkowo żołnierze NSR dostaną 2 tys. zł nagrody za wzorową służbę. Takie uprawnienie zostanie zapisane w nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym. Nie ulegnie zmianie dotychczasowy tryb odbywania służby i ćwiczeń okresowych. Pracownicy należący do NSR będą wciąż chronieni przed zwolnieniem. A pracodawca będzie otrzymywał z tego tytułu rekompensatę na dotychczasowych warunkach.