Obowiązek ubezpieczenia społecznego osób uczestniczących w zajęciach organizowanych przez CIS powstaje z dniem nabycia prawa do świadczenia integracyjnego.
Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Świadczenie to przyznaje kierownik Centrum na wniosek uczestnika (w wysokości zasiłku dla bezrobotnych).
Składki emerytalno-rentowe uczestników zajęć w Centrum opłacają w całości powiatowe urzędy pracy z Funduszu Pracy. W opinii resortu pracy dla ustalenia płatnika składek nie ma znaczenia fakt, która instytucja skierowała danego uczestnika na zajęcia do CIS (może być to nie tylko urząd pracy, ale także np. ośrodek pomocy społecznej).
Publiczne pośredniaki muszą opłacać także składki ubezpieczeniowe tych osób, które same zgłosiły się do kierownika Centrum z wnioskiem o przyjęcie na zajęcia.
Pobierających świadczenia integracyjne należy zgłaszać do ubezpieczeń emerytalno-rentowych na formularzu ZUS ZUA oraz wykazywać w dokumentach rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia 09 10 XX.
Ministerstwo wyjaśnia także, że płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego jest ośrodek pomocy społecznej. Ośrodki te powinny zgłaszać wymienione osoby do ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczać za nie składki z kodem ubezpieczenia 14 22 XX.
ŁUKASZ GUZA