Niestety nie. Nie ma możliwości ustalenia wyrównania za okres dłuższy niż trzy lata. Zgodnie bowiem z art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy emerytalnej w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy prawa do świadczeń lub ich wysokości, przyznane lub podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do tych świadczeń lub do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż:

  •  od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,
  •  za okres trzech lat poprzedzających bezpośrednio miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli odmowa lub przyznanie niższych świadczeń była następstwem błędu organu rentowego lub odwoławczego.

Z pytania wynika, że ZUS przy przyznawaniu renty błędnie ustalił staż pracy. Nie uwzględnił trzech lat zatrudnienia. Powyższe skutkowało nieuwzględnieniem roku okresu nieskładkowego. Informacja o wymiarze uwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych wynikała z decyzji przyznającej prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, a także z decyzji przeliczających. Z uwagi na to, że od decyzji tych nie złożył pan odwołania do sądu w wyznaczonym terminie, decyzje uprawomocniły się. Złożenie wniosku o emeryturę spowodowało konieczność ponownego ustalenia stażu pracy, w celu ustalenia uprawnień do tego świadczenia. Ustalając staż pracy, ZUS uwzględnił dokumentację zawartą w pana aktach. Ustalił, iż w chwili przyznawania renty przyjęto nieprawidłowy wymiar udowodnionych okresów, a zatem organ rentowy stwierdził swój błąd. W związku z tym wydał decyzję, w której ponownie ustalił wysokość renty z uwzględnieniem prawidłowo ustalonego stażu pracy i wyrównał świadczenie za okres trzech lat z odsetkami.

MARIUSZ WOLSKI

ekspert od emerytur i rent

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 133 ust. 1 pkt 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).