Nie

Wystarczy, jeśli obecnie dostarczy pan do ZUS zaświadczenie pracodawcy stwierdzające okres, w którym będzie panu wypłacane wynagrodzenie ze stosunku pracy. Jeśli z zaświadczenia lub oświadczenia o przychodzie złożonego do ZUS wynika, iż przychód przekraczający 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia ma charakter jednorazowy, ZUS zawiesza świadczenie wyłącznie za miesiąc, w którym został uzyskany przychód. Natomiast w razie zadeklarowania świadczeniobiorcy osiągania stałego lub okresowego przychodu powyżej obowiązującego progu zarobkowego, renta zostaje zawieszona za kolejne miesiące, aż do czasu nadesłania oświadczenia o zaprzestaniu osiągania tego przychodu.

PODSTAWA PRAWNA

■  Art. 10 ust. 6 i 7 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).