Tak
Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo do występowania do urzędu skarbowego o przekazanie informacji dotyczącej wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. ZUS może wystąpić do urzędu skarbowego o sprawdzenie przychodów nie tylko wtedy, gdy osoba uprawniona złożyła zawiadomienie o jego osiąganiu i zamierza sprawdzić, czy zgadza się wysokość przychodów, ale również wtedy, gdy w ogóle nie złożyła takiego zawiadomienia. W przypadku wykrycia, że fakt osiągania przychodu lub jego rzeczywista wysokość zostały zatajone przez świadczeniobiorcę, ZUS zażąda zwrotu wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami.
PODSTAWA PRAWNA
Art. 10 ust. 8 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z późn. zm.).