Zmiany dla nauczycieli

Szkoły dla stowarzyszeń Obecnie gmina może stowarzyszeniu przekazać jedynie małą szkołę – w której uczy się do 70 uczniów. Od 2012 roku będzie mogła zrobić to ze wszystkimi szkołami.

– To oznacza, że gminy pod byle pretekstem będą przekazywać szkoły organizacjom pożytku publicznego, a te będą proponować nauczycielom zatrudnienie na podstawie kodeksu pracy – mówi Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dodaje, że nauczyciele będą wtedy musieli pracować w szkole 40 godzin tygodniowo.

Nauczyciele w ciągu trzech miesięcy od uzyskania informacji o przekazaniu szkoły będą mogli złożyć oświadczenie o odmowie podjęcia pracy dla nowego podmiotu. Stowarzyszenie w dniu przejęcia placówki będzie musiało na piśmie zaproponować nauczycielom nowe warunki pracy i płacy. Nowy pracodawca, który poprowadzi szkołę, nie będzie musiał zatrudniać na podstawie Karty nauczyciela. Wystarczy umowa o pracę.

Skrócony staż Pedagodzy, którzy od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego przez co najmniej 5 lat nie prowadzili zajęć w samorządowej szkole, ale w innej formie wychowania przedszkolnego (np. pracując w miniprzedszkolach), będą mogli skorzystać ze skróconej ścieżki awansu na stopień nauczyciela mianowanego. Nauczyciele po powrocie do takich szkół będą mogli wystąpić z wnioskiem o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego bez konieczności odbywania stażu.

Zmiany dla szkół

Łączenie w grupy Szkoły i placówki oświatowe będą mogły połączyć się w grupy, jeśli taką decyzję podejmą prowadzące je samorządy. Jedna lub kilka gmin utworzy więc np. szkołę przedszkolno-podstawową lub gimnazjalno-licealną. Grupą taką będzie zarządzać dyrektor wyłoniony w konkursie. Dyrektor ma też odpowiadać za ustalenie i realizację planu organizacyjnego szkół. Będzie mógł powierzać nauczycielom zajęcia we wszystkich szkołach zrzeszonych w grupie. To ograniczy koszty i pozwoli utrzymać szkoły w okresie, gdy panuje niż demograficzny. W ciągu 10 lat w gimnazjach i liceach liczba uczniów zmaleje o pół miliona. Przekształcenia będą dobrowolne. Obecnie nie wolno łączyć ze sobą w zespół dwóch przedszkoli lub szkół tego samego typu.

Znikną kuratorzy Kuratorzy nie będą już prowadzić nadzoru pedagogicznego w szkołach. Zadania te przejmą regionalne ośrodki jakości edukacji na czele z naczelnym inspektorem jakości. Nadzór nad szkołami zamiast kuratorów mają sprawować tzw. inspektorzy jakości kształcenia.

Zyskają oni prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z prowadzeniem kształcenia w szkołach. Jeśli w trakcie kontroli okaże się, że są nieprawidłowości, to dyrektor będzie musiał je usunąć.

Zmiany dla uczniów

Więcej szkół za granicą Projekt przewiduje możliwość zakładania prywatnych szkół dla polonijnych dzieci. Osoby zainteresowane założeniem takiej placówki mogą za pośrednictwem konsula złożyć wniosek do ministra edukacji narodowej. Jeśli spełni wszystkie wymagania, zostanie wpisany przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Zgoda na poprowadzenie takiej szkoły będzie ważna przez trzy lata.

Elastyczne zawodówki Szkoły zawodowe będą musiały dostosowywać się do potrzeb lokalnego rynku pracy. Dodatkowo pracodawcy będą mogli wnioskować o wprowadzenie nowych zawodów. Wprowadzenie nowego zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego będzie więc mogło nastąpić z inicjatywy ministra właściwego dla danego zawodu lub reprezentatywnej organizacji pracodawców.