Gmina, która nie ma pieniędzy na zorganizowanie dla nowych pracowników szkoleń ze służby przygotowawczej, może skorzystać z bezpłatnego kursu przez internet.
Wójt, zanim zatrudni na stałe nowego pracownika, musi wcześniej sprawdzić jego przydatność do pracy na stanowisku urzędniczym. Inaczej z osobą, która po raz pierwszy ma być zatrudniona w samorządzie. Nie może ona podpisać umowy o pracę na dłużej niż pół roku. Powinna odbyć tzw. służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem.
Gminy mają problem z organizowaniem pracownikom szkoleń. Główną przyczyną jest brak pieniędzy. Teraz mogą to zrobić jednak bezpłatnie za pieniądze z UE. Wystarczy, że wójt lub sekretarz wejdzie na stronę internetową Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która rekomenduje takie szkolenie. Za jej pośrednictwem przeprowadzą dla pracowników kurs w zakresie służby przygotowawczej.
Udział w szkoleniu wymaga od gminy wcześniejszego zalogowania się na stronie i wpisania adresów e-mailowych pracowników, którzy będą odbywać służbę przygotowawczą. Wójt może też na bieżąco otrzymywać tzw. raporty o efektach przeprowadzanych szkoleń.
W portalu udostępnionych jest 9 kursów – postępowanie administracyjne, podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych, status prawny pracowników samorządowych, ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, podstawowe zagadnienia z prawa zamówień publicznych, dostęp do informacji publicznej, ochrona danych osobowych i informacji niejawnych, kultura urzędnika samorządowego – kodeks etyczny pracowników urzędu, zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd, instrukcja kancelaryjna w urzędzie.
Po zakończeniu kursów pracownik za pośrednictwem portalu internetowego przystępuje do egzaminu. Jego niezaliczenie może być już wystarczającą podstawą do nieprzedłużenia z nim umowy o pracę. Ze szkoleń można korzystać do końca września 2011 r.
Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Powinna trwać do trzech miesięcy. Szczegółowy sposób jej przeprowadzania i organizowania egzaminu końcowego określa wójt w wydanym przez siebie zarządzeniu.
W celu odbycia praktycznej części szkolenia kierownik wydziału powinien wyznaczyć nowemu pracownikowi tzw. opiekuna. Po zaliczeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu wójt może zawrzeć z urzędnikiem umowę na czas nieokreślony.