Gminy mogą się ubiegać o pieniądze na zwiększenie liczby rodzin zastępczych oraz pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło dwa konkursy dla samorządów związane z budowaniem lokalnego systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi właściwej opieki rodzicielskiej oraz tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na ich realizację będzie przeznaczonych w tym roku odpowiednio 7,8 mln zł oraz 3 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu i wzory ofert są opublikowane na stronie internetowej resortu pracy (www.mpips.gov.pl)

Rozwój rodzin zastępczych

Pierwszy z konkursów dotyczy rozwijania rodzinnych form opieki zastępczej. Gminy i powiaty mogą się starać o dofinansowanie szkoleń i wynagrodzeń dla nowo powstających zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka.
Dotację można otrzymać też na istniejące rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka i sfinansowanie m.in. wyposażenia ich mieszkań, dodatkowe szkolenia i prowadzenie grup wsparcia dla rodziców zastępczych.
Trzeci rodzaj projektów, które mogą otrzymać dotację, dotyczy usamodzielniania wychowanków rodzin zastępczych oraz domów dziecka.
Swoją ofertę samorząd powinien złożyć na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. nr 6, poz. 25).
Musi go przesłać do urzędu wojewódzkiego do 22 marca drogą pocztową lub dostarczyć go osobiście. Do oferty musi być dołączona opinia o przygotowanej ofercie wydana odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta, starostę i marszałka.
Warunki konkursu przewidują też, że samorząd musi zapewnić wkład własny, a wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 proc. kosztu projektu.

Walka z domową przemocą

W drugim konkursie samorządy mogą się ubiegać o pieniądze pochodzące z programu osłonowego wspierającego tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W tym roku resort pracy określił dwa priorytety, które mogą uzyskać dofinansowanie.
Obejmują one podejmowanie działań służących poprawie sytuacji rodzin zagrożonych przemocą oraz podejmowanie działań profilaktycznych.
Samorządy mogą więc uzyskać dotację na rozwój działalności zespołów interdyscyplinarnych, prowadzenie poradnictwa prawnego i psychologicznego dla ofiar przemocy oraz zajęcia terapeutyczne dla sprawców przemocy.
Wzór formularza, który musi wypełnić samorząd, jest określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia konkursowego.
Wypełniony formularz wraz z gminnym, powiatowym lub wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie musi być przekazany osobiście lub do urzędu wojewódzkiego do 11 kwietnia.
W przypadku obydwu konkursów samorządy nie będą mogły uzupełnić lub skorygować złożonych ofert. Konkursy nie przewidują też możliwości odwołania się po ogłoszeniu przez resort pracy dotowanych projektów.
Ponadto samorządy, które otrzymają dotację, muszą ją wykorzystać i rozliczyć się z niej do końca 2011 roku oraz przygotować sprawozdanie z realizacji swoich projektów.