TEZA

Organ stanowiący gminy nie może wykraczą poza delegację ustawową

STAN FAKTYCZNY

Rada gminy Augustów podjęła uchwałę w sprawie uchwalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych prze gminę. W przyjętym regulaminie określono m.in., że dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Radni wskazali również, że jednym z warunków przyznania dodatku motywacyjnego jest co najmniej dobry wynik oceny pracy w trybie art. 6 a ustawy Karta nauczyciela lub pozytywna ocena dorobku zawodowego za okres stażu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Rada określiła również, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje nauczycielom za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. nr 97poz.674 z późn. zm.) rada gminy ma kompetencje do określenia w drodze regulaminu wysokości dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także szczegółowych warunków ich przyznawania. W ocenie wojewody ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa par. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. nr 22, poz. 181 ze zm). Wymienione kryteria stanowią katalog zamknięty, a organ prowadzący może w ramach upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy Karta nauczyciela jedynie je doprecyzować. Szczegółowe warunki określane przez radę muszą mieścić się w ramach ogólnych warunków określonych przez ministra edukacji narodowej i sportu w cytowanym rozporządzeniu. Rozszerzenie katalogu warunków przyznawania dodatku motywacyjnego nie ma umocowania w przepisach prawa i stanowi przekroczenie delegacji ustawowej zawartej w ww. przepisie. Dodatkowo zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta nauczyciela organ prowadzący w regulaminie ustala wysokość i warunki przyznawania dodatku funkcyjnego. W jego upoważnieniu nie mieści się prawo do określania, kiedy dodatek jako składnik wynagrodzenia nie przysługuje.

Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 ustawy Karty nauczyciela organ prowadzący w ramach regulaminu ustala szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Zdaniem organu nadzoru ustawodawca nie objął natomiast upoważnieniem organu jednostek samorządu terytorialnego do ustalania warunków przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. W normie kompetencyjnej nie mieści się zatem upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane. Ustalenia przez organ jednostki samorządu terytorialnego, w jakich przypadkach przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, nie można uznać za warunek obliczania czy wypłacania tego wynagrodzenia.

Rozstrzygnięcie wojewody podlaskiego z 7 lutego 2011 r. NK-II.4131.2.14.2011