Urzędy wojewódzkie będą przesyłać do pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych nie tylko informację o zatrudnieniu tych osób w zakładach pracy chronionej, ale także w zakładach aktywności zawodowej. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru i sposobu przekazywania informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanie zatrudnienia w ZPChr oraz ZAZ.
Nowe przepisy zobowiązują wojewodów jedynie do informowania pełnomocnika o łącznym stanie zatrudnienia u wszystkich pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej na terenie województwa. Obecnie zgodnie z rozporządzeniem z 11 października 2005 r. w sprawie informowania o stanie zatrudnienia (Dz.U. nr 212, poz. 1773) muszą oni informować oddzielnie o liczbie pracujących w każdym ZPCHr.
Jeśli projekt wejdzie w życie, w informacji zbiorczej wojewodowie będą musieli uwzględniać także dane o liczbie ZPChr, które są spółdzielniami inwalidów oraz spółdzielniami niewidomych. Dodatkowo będą musieli przekazywać ją pełnomocnikowi zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.
ŁUKASZ GUZA