Pracodawca nie może dyskryminować pracowników m.in. ze względu na płeć, wiek czy zatrudnienie na czas określony. Firma musi udowodnić, że nie stosowała zakazanych kryteriów.
Niedopuszczalna jest jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub pośrednia. Odnosi się to w szczególności do nieuzasadnionego różnicowania ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czas trwania umowy