Emeryt lub rencista powinien poprawnie wykazać w ZUS przychód, który uzyskał. Potwierdzi to właściwe zaświadczenie o zarobkach.
Wykazanie przychodu dla celów rozliczenia z ZUS jest tylko pozornie łatwym zadaniem. W praktyce jednak łatwo popełnić błąd, który może skutkować niezgodnym ze stanem faktycznym lub niekorzystnym rozliczeniem przychodu przez organ wypłacający emeryturę lub rentę. Taką pomyłkę może popełnić zarówno świadczeniobiorca, jak i jego płatnik składek.

Zawyżenie przychodu

Płatnik składek zobowiązany jest wystawić osobie uprawnionej do emerytury lub renty, którą zatrudnia, zaświadczenie o wysokości przychodu w poprzednim roku kalendarzowym. Niezwykle istotne jest, aby zarobki ubezpieczonego w takim dokumencie zostały wykazane w prawidłowej wysokości. Płatnik składek powinien tam uwzględnić te składniki wypłat, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także kwoty wypłaconych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa. Nieprawidłowe jest więc uwzględnienie w zaświadczeniu pozostałych wypłat, od których nie odprowadza się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w przypadku pracowników np. nagród jubileuszowych czy zapomóg losowych). Zawyżenie przychodu w zaświadczeniu wystawionym przez płatnika składek może mieć negatywne skutki dla emeryta lub rencisty. Może się bowiem okazać, że w wyniku takiego błędu ZUS stwierdzi, iż ubezpieczonemu przysługiwała w ubiegłym roku niższa wypłata świadczenia lub podlegało ono zawieszeniu.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakich błędów unikać przy rozliczeniu z ZUS.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy ZUS zawiesi wypłatę renty za zawyżony przychód
- Czy ZUS uwzględni uzupełnienie informacji o przychodzie
- Czy nagroda przyznana przed emeryturą jej nie zmniejszy