Zgodnie z harmonogramem konsultacji społecznych prowadzonych w ramach Komisji Trójstronnej do 24 lutego partnerzy społeczni mają przedstawić swoje opinie na temat rządowego projektu zmian w OFE.

BCC pisze w opinii przesłanej PAP w poniedziałek, że "jedynym realnym efektem osiąganym poprzez przeforsowanie proponowanych zmian będzie konwersja części długu jawnego na zobowiązania ukryte". Zdaniem organizacji konieczność rozwiązania problemu długu i deficytu zostaje odsunięta na przyszłe lata.

"Proponowana ustawa ma zatem także wpływ destabilizacyjny na finanse publiczne, bo przez pewien początkowy okres zmniejsza presję na dyscyplinę w wydatkach, ale w dalszych latach presję tę zwiększa" - uważa BCC.

Według organizacji zmiany nie prowadzą do realnego obniżenia całkowitych kosztów funkcjonowania systemu emerytalnego. Ich efektem będzie wzrost całkowitego zadłużenia państwa.

"Wzrost deficytu sektora finansów publicznych w latach 2007-2010 o 6 proc. PKB wynikał z innych powodów niż przyrost przepływów do OFE" - pisze BCC w swojej opinii. "Proponowane przez rząd rozwiązania nie są korzystne ani z punktu widzenia polskiej gospodarki, ani też sytuacji finansowej przyszłych emerytów" - dodano.

Stanowisko w sprawie projektu w poniedziałek przyjęło także Prezydium NSZZ "Solidarność".

"Proponowane przez rząd zmiany mają przede wszystkim poprawić sytuację finansów publicznych. Niestety nie uwzględniają one potrzeby zapewnienia ubezpieczonym objętym nowym systemem emerytalnym odpowiedniego poziomu świadczeń" - uważa cytowany w komunikacie członek prezydium Komisji Krajowej "S" Henryk Nakonieczny.

"Niejasne i skomplikowane zasady dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych w ZUS"

Zdaniem związkowców "niejasne i skomplikowane" są proponowane przez rząd zasady dziedziczenia pieniędzy zgromadzonych w ZUS. Związkowcy domagają się wprowadzenia możliwości jednorazowej lub ratalnej wypłaty połowy środków zgromadzonych w części kapitałowej systemu ZUS.

Solidarność ma też zastrzeżenia do przewidzianego w projekcie mechanizmu waloryzacji składek ewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Związkowcy krytykują także brak propozycji obniżenia kosztów funkcjonowania OFE oraz zabezpieczenia środków gromadzonych w funduszach w okresie poprzedzającym przejście na emeryturę.

"Zmniejszenie wysokości składki przekazywanej do OFE może oznaczać początek procesu stopniowej likwidacji kapitałowego segmentu ubezpieczenia emerytalnego" - napisali.