Wójt, a nie jego zastępca, powinien dokonywać czynności z zakresu prawa pracy. Ten ostatni może np. podpisać apelację od wyroku w sprawie zwolnienia pracownika tylko wtedy, gdy udowodni, że w tym czasie jego szef nie był obecny w urzędzie.
Były pracownik samorządowy zażądał przed sądem uznania, że wypowiedzenie umowy o pracę przez gminę było dokonane niezgodnie z prawem. Sąd I instancji przychylił się do tego żądania i zasądził na rzecz pracownika odszkodowanie.
Gmina od tego wyroku wniosła apelację do sądu II instancji. Pracownik wskazał jednak, że apelacja została wniesiona przez osobę nieuprawnioną (zastępcę wójta). Podkreślił, że jedynie wójt posiada uprawnienie do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, w tym też do wniesienia niniejszej apelacji. Samorząd przedstawił więc regulamin organizacyjny urzędu i zakres czynności zastępcy wójta, a także potwierdzenia wyjazdów służbowych w dniu złożenia apelacji. W tym czasie wójta w urzędzie nie było, wobec czego apelację podpisał zastępca. Zeznania te i dokumenty zostały uznane przez sąd za wiarygodne.