Po śmierci pracownika osoby bliskie mogą uzyskać od firmy, która go zatrudniała, odprawę pośmiertną. Jej wysokość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Uprawnieni mogą też dostać zasiłek pogrzebowy i rentę rodzinną z ZUS.
Śmierć pracownika często powoduje pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny, pozostającej wcześniej na jego utrzymaniu. Zarówno kodeks pracy, jak i przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych przewidują w takiej sytuacji wparcie finansowe.

Odprawa pośmiertna

W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby rodzinie przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.
Odprawa pośmiertna przysługuje następującym członkom rodziny pracownika:
● małżonkowi,
● innym członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Odprawę dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli po zmarłym pracowniku pozostał tylko jeden członek rodziny uprawniony do tego świadczenia, przysługuje mu ono w wysokości połowy kwoty.
Odprawa pośmiertna nie należy się jednak członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż ustawowo określona wysokość odprawy. Jeżeli odszkodowanie jest niższe, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy odprawa dla małżonki zależy od nabycia renty rodzinnej po mężu
- W jakim czasie wygaśnie prawo do zasiłku pogrzebowego wygaśnie w ciągu 12 miesięcy
- Czy renta rodzinna może być wypłacona od dnia śmierci ubezpieczonego


Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kto i jakie świadczenia może uzyskać w związku ze śmiercią pracownika.