W przypadku umów zawartych przez beneficjentów z wykonawcami usług do 31 grudnia 2010 r. nadal będziemy stosować stare wytyczne ministra rozwoju regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Tak samo będzie w przypadku, gdy procedura wyboru wykonawcy została wszczęta przed tą datą, nawet jeżeli umowa z wykonawcą zawarta została już po 1 stycznia 2011 roku.

Warto podkreślić, iż zapisy odnoszące się do zasady konkurencyjności w nowych wytycznych ministra rozwoju regionalnego dotyczących kwalifikowania wydatków polegają głównie na systematyzacji dotychczasowych przepisów. Tak więc nie wprowadzają one zasadniczych zmian w samej procedurze wyboru wykonawcy.

Przy zamówieniach, dla których procedura wyboru zostanie wszczęta po 1 stycznia tego roku, stosowana jest zasada konkurencyjności zgodna z nowymi wytycznymi. Wynika to z zapisu umowy o dofinansowanie, według którego beneficjent PO KL ma obowiązek wydatkowania środków przyznanych w ramach projektu zgodnie z aktualną wersją wytycznych.