Bank wypłacający emerytury przesłane polskim obywatelom przez zagraniczne organy rentowe, na przykład z USA, jest zobowiązany pobrać od tych świadczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Polski obywatel, który mieszka w kraju i nabył prawo do zagranicznej emerytury, może pobierać ją w Polsce. Chodzi tu głównie o emerytury, jakie przyznało mu jedno z państw członkowskich UE, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria lub państwo, z którym Polskę łączą dwustronne umowy międzynarodowe w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (na przykład z USA czy Kanadą). Mogą to być też inne kraje, które umożliwiają transfer emerytur za granicę.
Zagraniczne świadczenie jest przesyłane przez tamtejszy organ rentowy za pośrednictwem banku zagranicznego do banku znajdującego się Polsce. A ten wypłaca świadczenie. Jednak, co zaskakuje wielu uprawnionych, jest ono zmniejszone o kwotę składki zdrowotnej. Taka praktyka jest zgodna z polskim prawem.